Drets d’imatge

Presentació

La Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, reconeix a qualsevol persona el dret fonamental a la seva pròpia imatge.

Per a poder publicar un vídeo, per tant, és indispensable disposar de la cessió dels drets d’imatge de totes les persones enregistrades o fotografiades.

La gestió de la signatura d’aquest model és a càrrec de l’impulsor (la persona de les àrees o estudis de la UOC que fa l’encàrrec).

També cal gestionar els drets de cessió d’espais en cas que l’enregistrament del vídeo es dugui a terme en un espai aliè a la UOC.

La UOC posa a la teva disposició diversos models de llicència de cessió de drets d’imatge, veu i explotació que s’adapten als requeriments estàndard i específics de les diferents tipologies de vídeo.

Model estàndard de llicència

En general, pots utilitzar el model estàndard de llicència de cessió de drets d’imatge, veu i explotació per a cobrir els actes organitzats per la UOC en què hi hagi enregistraments d’imatge i veu de persones majors d’edat.

Aquest model et permet fer servir i publicar les imatges i les seves transcripcions amb finalitats de difusió pròpies de la Universitat.

Procediment de gestió, signatura i arxiu d’autoritzacions de drets d’imatge 

Altres supòsits particulars de llicència

Es necessita un model de llicència especial per a l’ús que es fa de l’enregistrament o de la captació d’imatges en els supòsits següents:

Actes fets en col·laboració amb una altra entitat Es preveu l’ús del model de cessió de drets de l’altra entitat (sempre comprovant que dona prou garanties legals). El model de l’entitat es revisa amb l’Assessoria Jurídica.
Enregistraments a experts en què interessa publicar documentació complementària Model que inclou la cessió de drets d’explotació dels continguts complementaris quan interessi publicar-los. Cal consultar l’Assessoria Jurídica.
Vídeos en què apareixen menors Model adaptat en el qual els pares o tutors legals signen en nom del menor. Versió catalana

Versió castellana

Enregistraments a experts de qui només s’enregistra la veu Model de llicència que autoritza l’enregistrament, l’ús de la veu i de la seva transcripció. Baixa’t el model

Model especial pels vídeos promocionals

Les imatges captades en qualsevol dels actes institucionals de la UOC o en un altre espai que es volen fer servir comercialment requereixen un model específic de llicència de cessió de drets d’imatge per a explotació comercial:

Baixa’t el model

Contacta amb l’Assessoria Jurídica (assessoriajuridica@uoc.edu) si tens qualsevol dubte relacionat amb la cessió de drets d’imatge per a explotació comercial.

Com s’accepta la llicència

L’acceptació de la llicència de cessió de drets d’imatge, veu i explotació es pot formalitzar de dues maneres:

  • En el web d’inscripció: per a actes que disposen d’un sistema d’inscripció en línia que permet l’acceptació de les condicions de la llicència directament en línia. Cal incloure-hi la marca d’acceptació de les condicions de la llicència, d’acceptació obligatòria, abans d’acabar la inscripció.
  • Signatura manuscrita del model de llicència: per part de totes les persones enregistrades en el vídeo o les que no hagin entrat en un circuit d’inscripció que permeti l’acceptació de les condicions mitjançant una validació.

Cal emplenar tots els camps del document de cessió de drets d’imatge amb lletra llegible.

Passos a seguir en la gestió dels drets d’imatge

La gestió de la cessió dels drets d’imatge sempre és responsabilitat de l’impulsor del vídeo. En el cas dels vídeos docents, aquesta responsabilitat recau en l’Àrea de Biblioteca i Recursos d’Aprenentatge, exceptuant els vídeos autoproduïts pels professors, que són responsabilitat del professor mateix.

Si vols gestionar els drets d’imatge d’un esdeveniment o d’un producte audiovisual, segueix aquests passos:

Drets-imatge-u1
Verifica que el model de llicència estàndard cobreix les necessitats del vídeo abans d’efectuar l’enregistrament. En cas que s’hagi d’adaptar, contacta amb l’Assessoria Jurídica (assessoriajuridica@uoc.edu).
Drets-imatge-u2
Assegura’t que les persones enregistrades signen el model més adient de llicència de cessió de drets d’imatge abans de l’enregistrament.
Drets-imatge-u3
Una vegada emplenat i signat el model, introdueix les dades de les persones que cedeixen les seves imatges en aquest document*. Guarda el número d’expedient, que el necessitaràs per a la publicació.
Drets-imatge-u4
Seguidament envia els documents originals de llicència de drets per correu intern a l’Assessoria Jurídica amb el número de l’expedient corresponent. Un cop emplenat el document amb les dades i rebuts els documents originals, es podrà publicar el vídeo corresponent.

*Excepte els vídeos d’UOC-X que caldrà introduir les dades en aquest document.

L’Assessoria Jurídica custodiarà tots els documents de llicència per si calgués consultar-ne l’original.

Gestió de la cessió d’espais d’enregistrament

Els enregistraments d’actes institucionals o els projectes audiovisuals es poden dur a terme en els espais propis de la UOC o en espais aliens d’altres entitats.

Si fas servir un espai de la UOC per a l’enregistrament, no cal gestionar cap contractació per la cessió d’espais, però si la seva reserva.

Si vols utilitzar en l’enregistrament un espai aliè a la UOC, cal gestionar la cessió de l’espai mitjançant la signatura d’un contracte de cessió d’espais entre la UOC i l’entitat propietària de l’espai, sempre en cas que no hi hagi un conveni de col·laboració amb l’altra entitat que ja reculli aquest concepte.

Contacta amb l’Assessoria Jurídica (assessoriajuridica@uoc.edu) per a fer la gestió.

Suggest Edit